/ MRM

LALMI

"Invasion" par MRM
Panasonic Rf 5410- 1980
Colection privé         GAC Original


"Invasion" par MRM
Panasonic Rf 5410- 1980
Colection privé         GAC Original

"Tuning" par MRM
Super hélix - 1982
Colection privé         GAC Original

"Tuning" par MRM
Super hélix - 1982
Colection privé       GAC Original

"Gold tv" par MRM
JVC TV 3090 - 1985
Colection privé          
GAC Original


Boombox personnel

Boombox personnel

Boombox personnel

Boombox personnel

Boombox personnel